Toetsing Natuur Netwerk Nederland

Het Natuur Netwerk Nederland (NNN, vroeger EHS, Ecologische hoofdstructuur genoemd) bestaat uit een netwerk van planologisch beschermde natuurgebieden. Het NNN bestaat grotendeels uit bestaande natuurgebieden en voor een kleiner deel uit als NNN aangewezen percelen waarop de natuurontwikkeling nog moet plaatsvinden. Ook de verbindingen tussen deze gebieden, de ecologische verbindingszones, zijn planologisch beschermd. De regels met betrekking tot het NNN zijn landelijk op hoofdlijnen vastgelegd en per provincie verder uitgewerkt in provinciale verordeningen. Daardoor bestaan er tussen de provincies verschillen in de manier waarop het NNN wordt beschermd en onder welke voorwaarden aantasting van het NNN toegestaan is. Ook verschilt de wijze van toetsen tussen de provincies. Zo eist de ene provincie dat er ook getoetst moet worden op effecten door externe werking (effecten van handelingen buiten de als NNN begrensde gebieden) en is dat in de andere provincie niet nodig. Wij zijn bekend met de meest recente verordeningen van alle provincies en kunnen daardoor een NNN-toetsing op maat voor u uitvoeren.