Toetsen van plannen en projecten

Wanneer voor een project een ontheffing of vergunning nodig is, dient de aanvraag vergezeld te worden van een gedegen onderzoek. De eisen die daaraan gesteld worden, zijn hoog en gaan veel verder dan alleen een goede inventarisatie van de aanwezige flora en fauna. Zo moet onder meer een goede effectinschatting uitgewerkt zijn, en moet goed aangegeven worden op welke wijze de effecten zo veel als redelijkerwijs mogelijk voorkomen (gemitigeerd) zullen worden.

Door boven op de actualiteit te zitten, zijn wij steeds op de hoogte van de nieuwste onderzoeksmethodes, ontwikkelingen in het vakgebied, wijzigingen in wet- en regelgeving en bekend met de meest recente jurisprudentie. Ook zijn wij zeer goed op de hoogte van de eisen die de provincies en het ministerie van LNV stellen aan de aanvragen van een ontheffing of vergunning. Daardoor zijn wij in staat in iedere denkbare situatie maatwerk te leveren, deskundige adviezen op te stellen en contacten met het bevoegd gezag te faciliteren.

Wij zijn ook goed bekend met de praktijk van planstudies, bestemmingsplannen, milieueffectrapportages en omgevingsvergunningen. Daardoor sluiten onze adviezen altijd naadloos aan op de aanpalende onderzoeken en studies.