Quickscan natuurwetgeving

Een quickscan is een verkennend onderzoek waarbij in een kort tijdsbestek wordt onderzocht of er een ontheffing, vergunning of andere toestemming nodig is om een project uit te kunnen voeren. Vast onderdeel van een quickscan is een habitatgeschiktheidsbeoordeling. Een habitatgeschiktheidsbeoordeling is een onderzoeksmethode waarbij op basis van de aan- of afwezigheid van bepaalde habitats, de ligging van het plangebied in de ruimere omgeving en kennis over de regionale verspreiding van soorten wordt vastgesteld welke beschermde soorten zeker niet en welke mogelijk wel in het plangebied voor kunnen komen. Wanneer het voorkomen van beschermde soorten waarvoor een ontheffing noodzakelijk is niet kan worden uitgesloten, wordt in de quickscan beschreven welk onderzoek daarvoor uitgevoerd moet worden en wat de planning van dat onderzoek is. Voor sommige soortgroepen (zoals bijvoorbeeld vleermuizen) kan dat onderzoek een doorlooptijd van bijna een jaar hebben. Voor andere soortgroepen kan het onderzoek alleen in een bepaalde periode van het jaar uitgevoerd worden, zoals bijvoorbeeld de voortplantingsperiode. Het is dus zaak dat tijdig bekend is welk onderzoek eventueel nodig is zodat het uitvoeren van het onderzoek en de proceduretijd voor het aanvragen van de vergunning of ontheffing niet tot vertraging van het project leidt.