Privacyverklaring

Koolstra Advies is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Koolstra Advies gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Koolstra Advies houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit. De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, is de Eenmanszaak Koolstra Advies.

Doelen
Koolstra Advies verzamelt persoonsgegevens voor de volgende doelen
*   Het leggen van contact met u naar aanleiding van een vraag die u heeft gesteld via het contactformulier op deze website
*   Het verzenden van een nieuwsbrief

Gebruik van cookies
Onze website www.koolstra-advies.nl maakt gebruik van cookies. Tijdens het eerste bezoek aan de site heeft u de keuze deze wel of niet te accepteren. Wanneer u de cookies niet accepteert blijft de gehele inhoud van de website beschikbaar.

Nieuwsbrief
Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan het e-mailbestand voor de nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar administratie@koolstra-advies.nl.

Delen met anderen
Koolstra Advies verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaren van gegevens en beveiliging
Alle gegevens en informatie worden niet langer bewaard dan noodzakelijk of wettelijk verplicht. Koolstra Advies neemt passende maatregelen om de toegang tot uw gegevens te beperken en af te schermen middels technische beveiligingsmaatregelen.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Koolstra Advies. Verzoeken hiertoe kunt u sturen naar het e-mailadres administratie@koolstra-advies.nl.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen
Koolstra Advies behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Vragen?
Als u vragen of opmerkingen heeft, neem dan gerust contact met ons op via 06-27060114 of via administratie@koolstra-advies.nl.

 

Laatste update: 18-08-2018