Effectenrapportage Gebiedenbescherming (Voortoets en Passende Beoordeling)

Wanneer in een quickscan niet is uitgesloten dat er effecten kunnen zijn op Natura 2000-gebieden (Europees beschermde natuurgebieden) is in ieder geval een Voortoets nodig. Een Voortoets is een onderzoek waarin wordt gekeken of er mogelijk sprake is van significante effecten op een Natura 2000-gebied. Wanneer significante effecten niet zijn uit te sluiten, of alleen voorkomen kunnen worden met mitigerende maatregelen, is een vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming verplicht. Om zo’n vergunning aan te kunnen vragen is een Passende Beoordeling nodig. Een Passende Beoordeling beschrijft de effecten van een project en de mitigerende maatregelen waarmee significante effecten worden voorkomen.

Koolstra Advies heeft jarenlange ervaring met het opstellen van Passende Beoordelingen. In dienst van Alterra en Arcadis heeft Beno tientallen passende beoordelingen opgesteld. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

  • Rijksinfrastructuur (aanpassingen A2 Maastricht, A4 Delft-Schiedam, A6 Schiphol-Amsterdam/Almere, A12 Waterberg – Velperbroek, A27/A1 Utrecht/Hilversum/Amersfoort, A28 Utrecht Amersfoort, A50 Ewijk-Valburg en Valburg-Grijsoord)
  • Gaswinningen op de Noordzee en op land
  • Afval-energiecentrales en bio-energiecentrales (REC Harlingen EEW Delfzijl, NUON Utrecht)
  • Diverse energiecentrales (Maasvlakte, Eemshaven, Noord-Holland)
  • Mariene infrastructuur (vaarwegverruiming Eemshaven – Noordzee; baggerwerkzaamheden Eemshaven en Waddenzee)
  • Windturbineparken op land en op zee
  • Kustversterkingen (zandsuppleties, duinaanvullingen, dijkversterkingen)
  • Aanleg en onderhoud van transportleidingen
  • Aanleg van hoogspanningslijnen